|
laos simply logo
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ປະເທດລາວ ດິນແດນອັນຍະມະນີແຫ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ...
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງປະເທດລາວ
Lao Maps
ແຜນການເດີ່ນທາງທ່ຽວໃນ ສ ປ ປ ລາວ

ພາກເຫນືອ
 • ແຂວງຜົ້ງສາລີ
 • ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ
 • ແຂວງອຸດົມໄຊ
 • ແຂວງບໍແກ້ວ
 • ແຂວງຫົວພັນ
 • ແຂວງຫລວງພະບາງ
 • ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 • ແຂວງຊຽງຂວາງ
 
ພາກກາງ
 • ແຂວງວຽງຈັນ
 • ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 • ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
 
ພາກໃຕ້
 • ແຂວງຄຳມ່ວນ
 • ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 • ແຂວງສະລາວັນ
 • ແຂວງຈຳປາສັກ
 • ແຂວງເຊກອງ
 • ແຂວງອັດຕະປື
 


Search Google

Nam Ha NPA
Luang Namtha Tourism Site
Phou Iu Guest House
Mekong Tourism
Akha Trek
Eco Tourism in Laos
home stay in Laos
Adventure Trekking in Laos
Muang Sing Travel Website
Adventure trek in Xieng Khaeng, Muang Sing, Laos
Nam Ha NPA
 
 
 
 
 
 

ຂໍ້ມູນສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດລາວ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍ: ສົມສະຫວາດ ນາມອິນທາ, ຈາກພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ໂທລະສັບມືຖື: +856-20-22 39 01 97, ອີເມວ: coo_vath@hotmail.com